RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

Działając za TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO – jako administratora Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO, a także w celach marketingowych.

TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO z siedzibą w Miłoszycach przy ul. Głowna 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121273405
 2. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub zlecenia, na jedną lub kilka usług oferowanych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO w celach marketingowych własnych produktów i usług.
 3. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do realizacji zlecenia, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 4. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy, dane osoby wykonującej usługę (imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu służbowego, nr dowodu tożsamości).
 5. Przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO
 7. Przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO są: pracownicy, współpracownicy TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO , biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@gluszko.pl
 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO . O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: biuro@gluszko.pl  stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO z siedzibą w Miłoszycach moich danych osobowych”.
 15. TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszy pkt. we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

Niniejsze informacje są również formą realizacji przez TRANSPORT CIĘŻAROWY WALDEMAR GŁUSZKO, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Czesława Kuriata